ਸਾਗ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਗ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ

ਸਰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ |

ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚੀਜਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ – ਸਰਸੋ ਦਾ ਸਾਗ।

ਇਹ ਕੇਵਲ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਸਰਸੋ ਦੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿੰਸ , ਮਿਨਿਰਲਸ , ਫਾਇਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਓ ਜੀ ਜਾਨਾਂਜਾਨਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਵਲੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਫਾਇਦੇ।

ਕੈਂਸਰ ਵਲੋਂ ਕਰੇ ਬਚਾਵਏੰਟੀਆਕਸੀਡੇਂਟਸ ਤਤਵੋਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਇਸਦੇ ਸੇਵਨ ਵਲੋਂ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ |

ਇਸਦਾ ਵਰਤੋ ਬਲੈਡਰ , ਢਿੱਡ , ਬਰੇਸਟ , ਫੇਫੜੇ , ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਅਤੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।ਹਾਰਟ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕਸਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟਰਾਲ ਲੇਵਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸਦੇ ਵਰਤੋ ਵਲੋਂ ਕਾਰਡਯੋਵਾਸਕੁਲਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

।ਮੇਟਾਬਾਲਿਜਮ ਦੁਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਫਾਇਬਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਰੋਤ ਹੈ |

ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੇਟਾਬਾਲਿਕਕਰਿਆਵਾਂਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਨ ।

ਇਸਦੇ ਵਰਤੋ ਵਲੋਂ ਡਾਇਜੇਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇਸਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖ ਵਲੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਬਰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ।

ਇਹ ਮੇਟਾਬਾਲਿਜਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੁ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਏ ਮਜਬੂਤਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸ਼ਿਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਲੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਹੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੁਡੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸੋ ਦੇ ਸਾਗ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜਾਏਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸਦਾ ਵਰਤੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *